Hội đồng Khoa học – Công nghệ khoa

Chức năng

Hội đồng Khoa học – Công nghệ (KHCN) là tổ chức tư vấn cho trưởng khoa về:

 • Mục tiêu, chương trình đào tạo; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm phát triển các ngành đào tạo mới, khoa học và công nghệ của khoa theo kế hoạch, định hướng của trường;
 • Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên của khoa.

NCKH_CN

Sinh hoạt học thuật


Nhiệm vụ

Hội đồng KHCN có nhiệm vụ tư vấn cho trưởng khoa thông qua các hoạt động:

1- Các hoạt động liên quan đến đào tạo, thảo luận và thông qua:

 • Phương hướng, kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo của khoa nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển ; nội dung, chương trình đào tạo các chuyên ngành và môn học; việc xây dựng chuyên ngành đào tạo mới;
 • Kế hoạch thành lập các đơn vị trực thuộc khoa, đưa ra các chương trình thử nghiệm, thực hành và ứng dụng vào công tác đào tạo của khoa;
 • Phân công các bộ môn phụ trách chuyên môn các môn học tương ứng với các chuyên ngành đào tạo;
 • Nghiên cứu, phát hiện và đề xuất các vấn đề có liên quan đến nội dung, phương pháp giảng dạy hiện đại, kỹ thuật giảng dạy các nhóm môn học trong khoa;
 • Xây dựng, cải tiến, đổi mới bộ CTGD và học tập; các bộ dạy liệu và học liệu môn học của các chuyên ngành đào tạo;
 • Thẩm định ngân hàng đề thi, đề tài tốt nghiệp;
 • Xây dựng, cải tiến, đổi mới giáo trình huấn luyện chuẩn giảng viên CNTT Pro iCLS.

2- Các hoạt động liên quan đến nghiên cứu KHCN, thảo luận và thông qua:

 • Phương hướng về hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ (NCKH-UDCN); định hướng NCKH-UDCN hàng năm và dài hạn;
 • Đánh giá chất lượng các công trình NCKH-UDCN cấp khoa; đề xuất khen thưởng những công trình khoa học xuất sắc, những sáng kiến, phát minh; đề xuất thành lập các Hội đồng xét duyệt đề tài;
 • Nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu KHCN vào công tác dạy và học tại khoa;
 • Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào việc giải quyết các bài toán tin học hoá cấp khoa và trường;
 • Nội dung và kế hoạch đào tạo đội ngũ khoa học; phương hướng hợp tác và trao đổi khoa học trong nước và nước ngoài.