Quy định thực tập và đồ án tốt nghiệp

1-  Thực hiện đồ án Nhận đề tài vào đầu giai đoạn 2, học kỳ cuối của khoá học, căn cứ theo tiến độ học tập; Thời gian từ 3 – 5 tháng đối với trình độ trung cấp nghề; từ 4 – 6 tháng đối với trình độ cao đẳng nghề. Thực hiện đề tài theo nhóm, từ 3 – 5 sinh viên/ nhóm/ 01 đề tài, với 01 nhóm trưởng; mỗi nhóm có một giảng viên hướng dẫn (GVHD); Quy định thực hiện đồ án tốt nghiệp theo “Hướng dẫn và quy định thực hiện đồ án”. 2- […]