Kế hoạch thực hiện đề tài, thực tập tốt nghiệp và bảo vệ tốt nghiệp trình độ CĐN khóa/lớp 25CCHT01; 25CCAN02&04 Nghề An Ninh Mạng và Quản Trị Mạng


THÔNG BÁO

V/v: Kế hoạch thực hiện đề tài, thực tập tốt nghiệp và bảo vệ tốt nghiệp trình độ

Cao Đẳng Nghề  khóa/lớp 25CCHT01; 25CLHT03; 25CCAN02&04

Nghề An Ninh Mạng và Quản Trị Mạng

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác thực hiện đề tài, thực tập tốt nghiệp và bảo vệ tốt nghiệp,

Văn phòng khoa (VPK) thông báo đến các sinh viên lớp 25CCHT01; 25CCAN02&04 như sau:

1. Thời gian đăng ký đề tài

 • Đăng ký đề tài tốt nghiệp: từ 02/01/2017 → 14/01/2017
 • Đăng ký đề tài có sẵn của khoa.
 • Đăng ký đề tài tự chọn.
 • Đăng ký doanh nghiệp thực tập tốt nghiệp: từ 15/01/2017 → 21/01/2017.
 • Hình thức đăng ký: Trưởng nhóm đề tài gửi danh sách nhóm đăng ký cho Lớp trưởng. Lớp trưởng tổng hợp gửi về VPK

2. Thời gian thực tập và thực hiện đồ án

 • Từ 01/02/2016 → 31/3/2017.
 • Sinh viên nộp Hồ sơ TTTN và tập ĐATN về khoa trước ngày 15/4/2017.
 • GVHD chấm và nộp kết quả Hồ sơ TTTN & tập ĐATN trước ngày 22/4/2017

 3. Bảo vệ tốt nghiệp & thi tốt nghiệp (dự kiến)

 • Bảo vệ tốt nghiệp vòng sơ khảo: 24/4/2017  → 29/4/2017
 • Bảo vệ tốt nghiệp trước hội đồng: 02/5/2017  → 6/5/2017.
 • Thi tốt nghiệp: 8/5/2017 → 13/5/2017.

Mọi thông tin chi tiết. Vui lòng liên hệ Khoa CNTT